Kontrata për trajtimin e ujërave të zeza

Eurovia ndërmori një projekt të ndërtimit të ulët për Komunën e Gostivarit dhe fshatrat përreth  (Turçan i Vogël, Banjicë dhe Çajle). Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik. Puna jonë konsiston në gërmime, instalime të sistemit të ri të kanalizimeve dhe asfaltim rrugësh.

Investitori: Komuna e Gostivarit
Lokacioni: Gostivar
Sipërfaqja: 12,500 m
Viti i Përfundimit: 2019
Vlera e investimit: 1,200,000 €