EUROVIA, with its headquarters in E65 HighwayMother Teresa,’ gas pump LUKOIL, 2nd floor, Tetovo, one of the leading companies in Macedonia with long-term experience in the field of construction, logistics and trade of building materials, with the sole purpose of achieving a highly professional relationship with customers, offering timely and accurate performance of services and a complete dedication to what it is working on, announces a vacancy for the position for:

CONSTRUCTION PROJECT MANAGER

Department: Construction
Project Location(s): Zelino

Qualifications of the candidate:

 • BCC – Faculty of Civil Engineering or Faculty of Architecture – Civil Engineer or Architect
 • Experience in at least 7 (seven) relevant projects of similar nature and degree of complexity as a Project Manager (the following projects are considered an asset: construction/reconstruction of commercial, residential and/or public buildings)
 • Excellent knowledge of AutoCad, ArchiCad and applications from the MS Office suite
 • Driving licence – B category
 • Knowledge of English
 • Ability to work in a team
 • Flexible for field work
 • Communicative, organized and responsible

Main responsibilities:

 • Manages, provides, controls and synchronizes all construction phases
 • Contacts the investor, supervisory authorities, subcontractors and state authorities, and undertakes appropriate activities depending on the nature of the identified needs during the execution of the contracted projects
 • Timely provision of necessary resources (labor force, equipment and materials) from the beginning to end with attention to budget constraints
 • Monitors the development of the project and gives directions when necessary
 • Evaluates the progress and prepares detailed reports for the Manager and the Investor
 • Ensures compliance with all health and safety standards
 • Knowledge of operational practices of construction and monitoring standards and their changes
 • Operational and administrative obligations related to current operations
 • Other tasks related to the workplace

All interested candidates who believe that they have the skills and knowledge for this position should send a motivation letter and a professional CV to: info@eurovia.mk with the email subject line marked “Construction Project Manager”.

The application deadline is 15/06/2018.

Дали сте во потрага по најдобриот изведувач на вашиот градежен проект?

EUROVIA me qendër në Autostradën E65 Nënë Tereza, Pompa e benzinës LUKOIL Kati i 2-të Tetovë, një nga ko mpanitë udhëheqëse me përvojë shumëvjeçare në fushën e ndërtimtarisë, logjistikës dhe tregtisë me materiale ndërtimore, me një qëllim të vetëm –  krijimin e komunikimit profesional të lartë në raport me klientët, si dhe ekzekutimin preciz dhe në kohë të shërbimeve me përkushtim të plotë ndaj asaj që ofron, shpall konkurs për pozitën:

MENAXHER I PROJEKTEVE TË NDËRTIMTARISË

Department: Ndërtimtari
Project Location(s): Zhelinë

Kualifikimet e kandidatit:

 • BCC – fakultet të ndërtimtarisë ose fakultet të arkitekturës – inxhinier ndërtimi ose arkitekt
 • Përvojë me të paktën 7 (shtatë) projekte relevante të natyrës së ngjajshme dhe Menaxher i Projektit (projektet e ardhëshme konsiderohen relevante: ndërtimi / rindërtimi i ndërtesave tregtare, banesore dhe / ose publike)
 • Njohje e shkëlqyer e AutoCad, ArchiCad dhe aplikacionet nga paketa MS Office
 • Leje vozitje të kategorisë B
 • Njohje e gjuhës angleze
 • Aftësi për punë ekipore
 • Fleksibilitet për punë në terren
 • Komunikativ, i organizuar dhe përgjegjës

Përgjegjësitë kryesore:

 • Menaxhim, siguri, kontroll dhe sinkronizim në të gjitha fazat e ndërtimit
 • Gjatë kryerjes së projektit, të kontaktojë me investitorin, autoritetet mbikqyrëse, nënkontraktorin dhe organet shtetërore, si dhe të ndërmerr aktivitetet e nevojshme në varësi të kërkesave
 • Sigurimi në kohë i resurseve të nevojshme (forcës punëtore, pasijeve dhe materialeve për punë), nga fillimi deri në fund me vëmendje për kufizimet buxhetore
 • Të monitorojë zhvillimin e projektit dhe dhënia e udhëzimeve kur është e nevojshme
 • Të vlerësojë progresin dhe të përgatisë raporte të hollësishme për Menaxherin dhe Investitorin
 • Të sigurojë të gjitha standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë sipas standardeve shtetërore.
 • Njohje e praktikave opercacionale të ndërtimit dhe ndjekja e standardeve apo ndryshimi i tyre
 • Të praktikojë çështjet operative dhe administrative në lidhje me rrjedhën e punës
 • Detyra të tjera të cilat lidhen me vendin e punës

Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët pretendojnë se i plotësojnë kushtet dhe kanë aftësi dhe njohuri për këtë pozicion, duhet t’i dërgojnë letrat e tyre motivuese dhe biografinë profesionale (CV) në: info@eurovia.mk me shënimin “Asistent për financa”.

Afati për paraqitje deri më 15.06.2018

Дали сте во потрага по најдобриот изведувач на вашиот градежен проект?

ЕУРОВИА со седиште на Автопат Е65 Мајка Терезa, Бензинска Пумпа ЛУКОИЛ 2 Спрат, Тетово, една од водечките компании во Македонија со долгогодишно искуство на полето на градежништво, логистика,  и трговија со градежни материали, со единствена цел остварување на високо професионален однос со клиентите, нудејќи навремено и прецизно извршување на услуги и комплетна посветеност кон она што го работи, објавува конкурс за позиција

МЕНАЏЕР НА ПРОЕКТИ ОД ГРАДЕЖНИШТВО

Department: Градежништво
Project Location(s): Желино

Квалификации на кандидатот:

 • ВСС – Градежен факултет или Архитектонски факултет – Градежен инженер или архитект
 • Искуство со најмалку 7 (седум) релевантни проекти од споредлива природа и степен на сложеност во својство на Проект Менаџер (следниве проекти се сметаат за релевантни: изградба / реконструкција на комерцијални, станбени и / или јавни згради)
 • Одлично познавање на AutoCad, ArchiCad и апликациите од MS Office пакетот
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Познавање на англиски јазик
 • Способност за тимска работа
 • Флексибилност за работа на терен
 • Комуникативност, организираност и одговорност

Главни одговорности:

 • Управување, обезбедување, контрола и синхронизација на сите фази на реализација
 • Во текот на извршувањето на договорените работи контактира со инвеститорот,надзорните органи, подизведувачите и државни органи и презема соодветни активности во зависност од природата на укажаните потреби;
 • Навремено обезбедување на потребните ресурси (работна сила, опрема и материјали) од почеток до крај со внимание на буџетските ограничувања.
 • Надгледување на развојот на проектот и да им даде насоки кога е потребно
 • Оценка на напредокот и подготвување на детални извештаи за Управителот и Инвеститорот.
 • Обезбедување на придржување кон сите здравствени и безбедносни стандарди.
 • Познавање на оперативни практики на градење и следење на стандардите и нивните промени
 • Оперативни и административни обврски во врска со тековното работење
 • Други задачи поврзани со работното место

Сите заинтересирани кандидати кои сметаат дека имаат вештини и знаење за оваа позиција, треба да испратат свое мотивациско писмо и професионална биографија (CV) на: info@eurovia.mk, со назнака Менаџер на проекти од градежништво“.

Краен рок за пријавување е 15/06/2018.

Дали сте во потрага по најдобриот изведувач на вашиот градежен проект?